Осигурување на домаќинство

Заштитата на вашиот нов дом и деловен простор е најпаметната и одговорна инвестиција!
Чувствувајте се безбедно и сигурно со пакетите СН Брокер достапни од сите осигурителни компании во Р.С. Македонија.

Осигурување на домаќинства
Осигурувањето на домаќинства подразбира осигурување на:

 • Станбени објекти, станови и индивидуални згради, како градежни објекти со вградената електрична, топловодна, водоводна и канализациона инсталација.
 • Предмети во домаќинството
 • Одговорност за штета причинета од и спрема трети лица.
 • Подмирување на трошоци за нужно сместување на осигуреникот и семејството, кога станот е оштетен и не е погоден за живеење.
 • Сума на осигурување на градежните објекти е вредноста на објектот. Предметите во домаќинството се осигуруваат на сума во висина од 30% од вредноста на градежниот објект.
 • Осигурувањето на домаќинства вклучува осигурување од следните основни опасности (ризици):
 • Пожар, удар на гром
 • Експлозија, освен нуклеарна експлозија и радиоактивна контаминација
 • Бура, град
 • Јавни манифестации и демонстрации
 • Паѓање на воздушни летала
 • Излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации

Повеќе на следниот линк.

Прочитај ги условите тука

Категорија: