Приватно здравствено осигурување

Најдобриот и најевтиниот продукт за ЗДРАВСТВЕНО осигурување! Лечете се во сите приватни здравствени установи за 515 денари/месечно.
Доброволното приватно здравствено осигурување обезбедува покритие со врвна заштита во поглед на здравјето на клиентот преку покривање на трошоците за користење на здравствени услуги во рамките на СИТЕ приватни здравствени установи низ цела Македонија.
Со приватно здравствено осигурување се покриваат трошоците за следниве здравствени услуги:

  • Специјалистички прегледи;
  • Основни дијагностички мерења, снимања;
  • Лабораториски анализи и испитувања;
  • Амбулантски интервенции;
  • Амбулантска рехабилитација;
  • Комплексни дијагностички постапки;
  • Трошоци за лекови пропишани на розов рецепт над 300ден.
  • Дневна болница и дневна хирургија;
  • Болничко лекување со хоспитализација до три дена и без оперативен зафат;

Повеќе на следниот линк.

Категорија: