за нас 2018-03-23T02:25:15+01:00

ЗА НАС

“СН Осигурителен Брокер АД Битола” e Акционерско Друштво кое има дозвола од Агенцијата за супервизија на осигурување како орган на министерството на финансии. Дозволата на друштвото е за вршење на осигурително брокерски работи под број УП 07-2-1044 од 13.10.2014 година. “СН Осигурителен Брокер АД Битола” има покритие од одговорност од дејност на 2.500.000,00 евра. “СН Осигурителен Брокер АД Битола” е основано од акционери кој се докажани претприемачи и двајца експерти кои ја вршат функцијата на Брокери и Извршни Директори. Во СН Осигурителен брокер се вработуваат млади лица кои ја сакаат работата во финансиите и пожртвувано работат за подобра и подобра услуга на клиентите.

ГЛАВНА ДЕЈНОСТ

 • Проценка на ризик;
 • Посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие;
 • Проценка и посредување во реализирање на оштетни побарувања;
 • Откуп на оштетни побарувања;
 • Советување;
 • Откуп на побарувања.

НАША МИСИЈА

 • Беспрекорен квалитет на услуга и постојано усовршување;
 • Максимална посветeност и отвореност за соработка со нашите клиенти;
 • Доверба и почит кон соработниците и клиентите;
 • Етика и морал во однесувањето и работењето;
 • Интегритет и фер-однос на секое поле.

НАША ВИЗИЈА

Преку почитување на највисоките етички стандарди и задоволување на барањата, потребите и очекувањата на нашите клиенти на највисоко ниво, да ја преземеме лидерската позиција меѓу брокерските друштва на осигурителниот пазар во Македонија. Секојдневното работење и животот носат многу непредвидливи ризици. Затоа сме ние тука, да Ви го понудиме најсоодветното осигурително решение, нудејќи ги сите видови на осигурување.

ПОВОЛНОСТИ ОД АНГАЖИРАЊЕ

 • Брокерското друштво за осигурување го проценува ризикот објективно;
 • За својата услуга во поглед на посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие и реализирање на оштетно побарување не наплаќа од Странката;
 • Согласно законската обврска споредува Понуди од повеќе осигурителни компании;
 • Избира најсоодветна понуда во однос на премија/покритие;
 • Се грижи за навремен проток на финансии (плаќање премија и исплата на штети);
 • Во друштвото може да се пријави штета од секоја компанија (пр. Доколку имате сообраќајна незгода и Вие бидете оштетени, а причинителот е од друга компанија, во СН Осигурителен Брокер може да се реши секоја штета незавино во која компанија е осигуран причинителот);
 • Вашите вработени ќе бидат осигурани со најсоодветно покритие и ќе бидат осигурани не само на работно место туку било каде;
 • Вашите вработени ќе добијат телефон за контакт, за секакви информации во поглед на осигурувањето 24 часа – поддршка.