Осигурителното брокерско друштво СН Осигурителен брокер АД Битола e aкционерско друштво овластено за вршење на осигурително брокерски работи со дозвола број УП 07-2-1044 од 13.10.2014 година издадена од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.
Друштвото започна со работа на 04.12.2014 година и се до овој момент брои 28 подружници распространети на целата територија на Р.С.Македонија, како и мрежа од 106 вработени – професионалци од различни области, со што СН Осигурителен брокер АД Битола претставува најголем осигурителен брокер во државата по основ на бруто полисирана премија, број на вработени, број на подружници и реализирани штети.
СН Осигурителен брокер АД Битола има покритие од одговорност од дејност на 2.500.000,00 евра. СН Осигурителен брокер АД Битола е основано од акционери кои се докажани претприемачи и два експерти кои ја вршат функцијата на брокери и извршни директори. Во моментот друштвото располага со 27 осигурителни брокери, два машински инженери во Отсек за возила и друг специјализиран кадар.

Главна дејност

• Проценка на ризик;
• Посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие;
• Проценка и посредување во реализирање на оштетни побарувања;
• Откуп на оштетни побарувања;
• Советување;
• Откуп на побарувања.

document

СЕКОГАШ ТУКА ЗА ВАС!

Убаво е кога некој е секогаш на Ваша страна!

ИСКУСНИ

СИГУРНИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ

24/7 ДОСТАПНИ

НАША МИСИЈА

• Беспрекорен квалитет на услуга и постојано усовршување;
• Максимална посветeност и отвореност за соработка со нашите клиенти;
• Доверба и почит кон соработниците и клиентите;
• Етика и морал во однесувањето и работењето;
• Интегритет и фер-однос на секое поле.

ourmission1
ourvision

НАША ВИЗИЈА

Преку почитување на највисоките етички стандарди и задоволување на барањата, потребите и очекувањата на нашите клиенти на највисоко ниво, да ја преземеме лидерската позиција меѓу брокерските друштва на осигурителниот пазар во Македонија. Секојдневното работење и животот носат многу непредвидливи ризици. Затоа сме ние тука, да Ви го понудиме најсоодветното осигурително решение, нудејќи ги сите видови на осигурување.

 

ПОВОЛНОСТИ ОД АНГАЖИРАЊЕ

• Го проценуваме ризикот објективно;
• За својата услуга во поглед на посредување во договарање на осигурително и реосигурително покритие и реализирање на оштетно побарување не наплаќаме од странката;
• Согласно законската обврска споредуваме понуди од повеќе осигурителни компании;
• Избираме најсоодветна понуда во однос на премија/покритие;
• Се грижиме за навремен проток на финансии (плаќање премија и исплата на штети);
• Во друштвото може да се пријави штета од секоја компанија (пр. доколку имате сообраќајна незгода и Вие бидете оштетени, а причинителот е од друга компанија, во СН Осигурителен Брокер АД Битола може да се реши секоја штета независно во која компанија е осигуран причинителот);
• Вашите вработени ќе бидат осигурани со најсоодветно покритие и ќе бидат осигурани не само на работно место туку било каде;
• Вашите вработени ќе добијат телефон за контакт, за секакви информации во поглед на осигурувањето 24 часа – поддршка.

 

benefits