Осигурување на домаќинство

1,00ден

Category:

Опис

Се сеќавате ли како го уредувавте домот? Како со многу ентузијам го биравте мебелот и како се радувавте кога на крајот во него се беше онака како што замисливте?
А што е со Вашата компанија? Сега кога конечно се преселивте нови и поубави простории и купивте нова опрема….

Дали го заштитивте она на кое толку напорно работевте? Ѕидовите, предметите, секавањата… Во СН Брокер на едно место на располагање Ви се сите видови и пакети за осигурување на домаќинства и имот, достапни од сите осигурителни компании во Р.Македонија.

Осигурување на домаќинства

Осигурувајќи го своето домаќинство и предметите во него, што и да се случи Вашиот живот ќе продолжи безгрижно и без дополнителни и непредвидени трошоци. Осигурувањето на домаќинства подразбира осигурување на:

 • Станбени објекти, станови и индивидуални згради, како градежни објекти со вградената електрична, топловодна, водоводна и канализациона инсталација кои служат за живеење.
 • Предмети во домаќинството , предмети кои служат за уредување на станот и предмети за лична употреба, кои се наоѓаат во осигурениот станбен објект и му служат за користење на осигуреникот или членовите на неговото семејно домаќинство.
 • Одговорност за штета причинета од и спрема трети лица.
 • Подмирување на трошоци за нужно сместување на осигуреникот и неговото семејство, кога станот е оштетен до степен да не е погоден за живеење.

Сума на осигурување на градежните објекти е вредноста на објектот. Предметите во домаќинството се осигуруваат на сума во висина од 30% од вредноста на градежниот објект.
Осигурувањето на домаќинства вклучува осигурување од следните основни опасности (ризици):

 • Пожар
 • Удар на гром
 • Експлозија, освен нуклеарна експлозија и радиоактивна контаминација
 • Бура
 • Град
 • Јавни манифестации и демонстрации
 • Паѓање на воздушни летала
 • Излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации
 • Излевање на вода од уреди и цевки за топловодни инсталации
 • Провална кражба и разбојништво, освен во ненаселени станови и викенд куќи, до колку тоа посебно не е договорено.

Покрај овие, а при дополнителна премија, осигурувањето на домаќинства може да вклучува осигурување и од следните дополнителни опасности (ризици):

 • Поплава, порој и високи води
 • Лизгање и одронување на земјиште
 • Снежна лавина
 • Кршење стакло

Прочитај ги условите тука