nezgodite postojat, osiguruvawe od nezgoda , незгодите

„Незгодите не можат да се предвидат, нити да се спречат, но може да се ублажат“

„Незгодите не можат да се предвидат, нити да се спречат, но може да се ублажат“ Непријатните и неочекувани ситуации се присутни. Во тој контекст осигурувањето од незгода е она нешто кое го штити нашиот живот од непредвидливите ризици од ненадејни повреди. Времето, просторот и местото во кое би се случиле незгодите, никогаш не може да […]

„Незгодите не можат да се предвидат, нити да се спречат, но може да се ублажат“ Прочитај повеќе... »