ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

ПАТНИЧКО ОСИГУРУВАЊЕ

Вашето здравје и безбедност треба да бидат први на листата кога планирате патување. Ние сакаме да патувате мирно и безгрижно, затоа Ви нудиме спектар на услуги со кои Ви гарантираме безгрижно патување и покривање на најчестите ризици што демнат на патот.
Патничкото осигурување е осигурување на лица за време на патување и престој во странство кое содржи неопходна здравствена помош, осигурување од незгода, осигурување на багаж и надомест за изгубени патни документи.

ВИДОВИ НА ОСИГУРУВАЊЕ:

• индивидуално,
• семејно,
• елементарна непогода,
• групно.

ВИДОВИ НА ПОЛИСИ:

• полиса која покрива едно патување,
• полиса која покрива повеќе патувања.