ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕВИ И ПЛОДОВИ

Земјоделското осигурување подразбира осигурување на сите земјоделски култури во неоживеана и необрана состојба:

• лозови насади;
• овошни насади;
• житни култури;
• градинарски култури;
• индустриски култури;

Основното осигурување опфаќа осигурување од:

• град;
• пожар;
• гром.

Дополнително можете да се осигурате и од:

• пролетен мраз;
• поплава;
• луња.