ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ

ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ

Бурата, пожарот или некоја друга опасност, може да предизвикаат огромни штети врз сето она што сте го граделе, вашиот имот и во она што сте вложувале. Несаканите и непредвидливи настани можат да се ублажат или намалат, доколку пристапите кон осигурувањето на имот.

Осигурувањето на имот значи дека сте заштитени и после, за жал, непредвидливите настани и ризици кои можат да се случат. Своевремено, истите непредвидливи настани, можат да нанесат и финансиски последици и грижи како составен дел од нешто неочекувано.  

Осигурувањето на имот подразбира осигурување на:

 • Семејна куќа, стан, помошни објекти, економски објекти, викенд куќа, подни и ѕидни облоги, стакла на врати и прозори, вградени инсталации, котли и вградени печки, бојлери и санитарни уреди во тие објекти,
 • Објекти во изградба и објекти и опрема во монтажа (целиот материјал, опрема и сите работи на објектот во изградба и машини, уреди и инсталации кои се монтираат),
 • Предмети од домаќинство, пари и скапоцености, уметнички предмети и слично,
 • Машини, опрема, залихи и пари.

Осигурувањето на имот вклучува осигурување од следните основни опасности (ризици):

 • Пожар
 • Удар на гром
 • Експлозија, освен нуклеарна експлозија и радиоактивна контаминација
 • Бура
 • Град
 • Поплава или потоп
 • Јавни манифестации и демонстрации
 • Излевање на вода од водоводни и канализациони инсталации
 • Лизгање и одронување на земјиште
 • Снежна лавина
 • Провална кражба и разбојништво

Право на надомест

Доколку договорот за осигурување на домаќинство или осигурување на имот е направен со посредство на СН Осигурителен брокер АД Битола, во случај на настанување на штета, СН Осигурителен брокер АД Битола без надомест ќе посредува и ќе Ве застапува пред осигурителните компании за брз и соодветен надомест на настанатата штета.

За остварување на правото на надомест по основа на договор за осигурување на имот, потребно е:

 • Штетата да е настаната во период за кој имате покритие по конкретната полиса за осигурување,
 • Да пријавите штета во друштвото за осигурување што побрзо, а најдоцна во рок предвиден со условите на осигурување,
 • Да превземете мерки да ги ограничите штетните последици и да ја намалите штетата,
 • Да го известите надлежниот орган (полицијата, пожарна служба и сл.) за настанување на штетата,
 • Да обезбедите доказ за претрпената штета.