Поважни показатели од статистичките извештаи во IV квартал 2016 година

Националното биро за осигурување имајки ja во предвид потребата за информирање на јавноста за работењето и резултатите на осигурителната индустрија во Република Македонија на сите заинтересирани субјекти им го презентира Пазарот на осигурување во четвртиот квартал во 2016 година.

Национално Биро за осигурување
Генерален
 директор
М
р Трајче Латиновски

2018-11-12T15:18:15+00:00