Осигурување на посеви и плодови

 • Осигурување на посеви

Земјоделското осигурување подразбира осигурување на сите земјоделски култури во неоживеана и необрана состојба:

 • лозови насади;
 • овошни насади;
 • житни култури;
 • градинарски култури;
 • индустриски култури;

Основното осигурување опфаќа осигурување од:

 • град;
 • пожар;
 • гром.

Дополнително можете да се осигурате и од:

 • пролетен мраз;
 • поплава;
 • луња.
2018-11-12T15:15:09+01:00