Transport insurance 2018-03-23T02:22:01+01:00

Insurance of goods in transport

Осигурувањето на стоки при транспорт опфаќа осигурување на сите пратки на стоки кои се превезуваат со туѓи или сопствени превозни средства. ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ ШТЕТИ ПРИЧИНЕТИ НА СТОКАТА ПРИ: • сообраќајна незгода на [...]